Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Jana Kamencayová, Dolné Držkovce 292, 956 54 Veľké Držkovce

IČO: 45 613 150

DIČ: 1082985541

IČ DPH: SK1082985541

Email: info@zelenyobchodik.sk

Tel.: +421 (0) 917 316 838

II.VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s „Jana Kamencayová“ vystavením objednávky prostredníctvom virtuálneho obchodu zelenyobchodik.sk, prostredníctvom e-mailu, formou sms alebo telefonicky.

2.2. Predávajúci: Jana Kamencayová, sídlo kamennej predajne: Záfortňa 555/25, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej aj len ako predajca).

III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.zelenyobchodik.sk.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

3.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú špecifické podmienky, ktoré nie sú zhodné so všeobecnými obchodnými podmienkami, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

3.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho alebo do 12 hodín po odoslaní objednávky.

3.5. Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia stopercentne zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisu produktov.

IV. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Ponúkame vám možnosť online nákupu z pohodlia Vášho domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

4.1. Registrácia – svojou registráciou na našich stránkach prehlasujete, že všetky Vami poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Zmenu Vašich údajov nám prosím nahláste.

Nie je povolené používať svoje používateľské meno a heslo pre viac užívateľov. Nenesieme zodpovednosť za neoprávnené použitie vašich prístupových údajov treťou osobou. Ak máte podozrenie o narušení bezpečnosti, prosím, bezodkladne nás kontaktujte.

Registráciu môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom, telefonicky či pomocou kontaktného formulára.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Vašu registráciu pozastaviť alebo zrušiť (ak máme podozrenie, že porušujete niektorú časť týchto Obchodných podmienok alebo ak vaše činy môžu viesť k ohrozeniu Vás, ostatných kupujúcich alebo nás.

4.2. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu, alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”). Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke potvrdený záväzným akceptovaním predávajúceho. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

4.3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho je e-mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúceho, označené ako “potvrdenie objednávky”.

4.4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4.5. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

V. ZRUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Zákazník môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do okamihu, pokiaľ nie je objednávka zaslaná prepravnej spoločnosti alebo Slovenskej pošte, prípadne prevzatá pri označení osobného odberu. Pokiaľ predajca nemôže objednávku zákazníka vybaviť, oznámi mu dôvod nevybavenia objednávky. Zrušenie objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je možné len so súhlasom predajcu a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú. Objednávku je možné zrušiť telefonicky alebo e-mailom.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

6.1. Predávajúci je povinný:

 1. a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
 3. c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

6.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

7.1. Kupujúci je povinný:

 1. a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 2. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 3. c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

7.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7.3. V prípade, ak kupujúci neprevezme svoj objednaný tovar od kuriéra či na pošte, uvedie nesprávnu alebo neúplnú adresu, čím dôjde k vráteniu zásielky späť k predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu, t.j. náklady na balné, odoslanie a vrátenie balíka a to v plnej výške do 7 dní odo dňa vrátenia balíka späť k predávajúcemu. Predávajúci vyzve kupujúceho k úhrade e-mailom či prostredníctvom sms.

VIII. DODACIE PODMIENKY

8.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov produktov a ich popisu predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predajcu najneskôr do-7 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Z dôvodu prevádzky aj kamennej predajne sa môže stať, že objednaný tovar nie je skladom. V takom prípade je kupujúci upozornení na daný fakt a oboznámený s približným dátumom doručenia, spravidla nie však dlhším ako 14 dní. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke.

8.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

8.5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

8.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je oprávnený kupujúci požiadať dopravcu o vyhotovenie záznamu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci svojím podpisom. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo prípadne dodať kupujúcemu nový tovar.

IX. KÚPNA CENA

9.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou dobierky prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

X. SPÔSOB ÚHRADY CENY ZA TOVAR

Zákazník má na výber zo štyroch spôsobov úhrady ceny za tovar:

 1. a) dobierka – pre objednávky s tovarom v minimálnej hodnote 15€
 2. b) platba vopred prevodom – pre objednávky s tovarom v minimálnej hodnote 15€
 3. c) platba v hotovosti
 4. d) platba kartou pomocou platobnej brány TB CardPay

10.1. Dobierka

Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby GLS alebo Slovenskej pošty. Ako daňový doklad o zaplatení slúži zákazníkovi potvrdenie o zaplatení od zásielkovej spoločnosti (pošta, kuriér) a faktúra.

10.2. Platba vopred prevodom

Platba prebehne prevodom na účet až po výzve zo strany predávajúceho. Predávajúci overí stav skladových zásob a na základe toho vystaví kupujúcemu faktúru, ktorú zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu.

10.3. Platba v hotovosti

Zákazník zaplatí za tovar pri jeho osobnom prevzatí v kamennej predajni v Bánovciach nad Bebravou.

10.4. platba kartou

Zákazník zaplatí pomocou platobnej karty online. Realizované pomocou platobnej brány TB CardPay.

XI. SPÔSOB DORUČENIA

Zákazník ma na výber z týchto spôsobov doručenia tovaru:

 1. a) poštou (balík na poštu) – zákazník si balík vyzdvihne na príslušnej pobočke Slovenskej pošty, ktorú zadal pri vytváraní objednávky. Cena poštovného je je pri platbe na dobierku 5€ a pri platbe prevodom 3,50€. Ak suma objednávky presiahne 100€ a váha nepresiahne 10kg, poštovné a balné hradí predávajúci. Maximálna hmotnosť balíka je 10kg
 2. b) poštou (balík na adresu) – tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom kuriérskej služby Slovenskej pošty. Cena poštovného je pri platbe na dobierku 5,40€ a pri platbe vopred 4,20€. Ak suma objednávky presiahne 100€ a váha nepresiahne 10kg, poštovné a balné hradí predávajúci. Maximálna hmotnosť balíka je 30kg.
 3. c) kuriérom – tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom kuriérskej služby GLS. Cena poštovného je pri platbe na dobierku 5,40€ a pri platbe prevodom 4,20€. Ak suma objednávky presiahne 100€ a váha nepresiahne 10kg, poštovné a balné hradí predávajúci. Maximálna hmotnosť balíku je 30kg.
 4. d) osobne – tovar si zákazník vyzdvihne sám v kamennej predajni. Poštovné sa v takomto prípade doručenia neúčtuje!

 

XII. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY ZA TOVAR

12.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

12.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

XIII. VÝMENA TOVARU

13.1. V prípade potreby vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný. Výmenu tovaru je potrebné u nás vopred dohodnúť (telefonicky alebo e-mailom), tovar poslať ako listová zásielka alebo balík na našu adresu a napísať názov a počet kusov tovaru, za aký vám ho môžeme vymeniť. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Spôsob doručenia nového tovaru bude dojednaný písomne alebo telefonicky.

XIV. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie 

14.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.

14.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”).

14.3.  Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

14.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň v lehote na odstúpenie od zmluvy kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu aj nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

14.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť a všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti  s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi aj poplatky za dopravu tovaru okrem dodatočných nákladov, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi aj poplatky za dopravu tovaru okrem dodatočných nákladov, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci má zároveň nárok na uhradenie nákladov vzniknutých s odoslaním tovaru späť kupujúcemu. Vrátenie tovaru do 14 dní sa nevzťahuje na firmy.

14.6. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

14.7. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k)poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

XV. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

Pokiaľ je kupujúcemu doručený tovar, ktorý si neobjednal, alebo došlo k chybnej zámene tovaru predávajúcim, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto chyby, a to buď výmenou za správny druh tovaru, alebo opravou daňového dokladu. Podrobnosti budú dojednané vzájomnou komunikáciou kupujúceho s predávajúcim.

XVI. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné vady a poškodenia. Pokiaľ tak neučiní, môže si uplatniť nároky plynúce z vád len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, alebo ktoré sa vyskytli v záručnej dobe. Prípadné vady je kupujúci povinný neodkladne písomne reklamovať u predávajúceho. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platného práva.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. a) nesprávne použitie výrobku
  b) nesprávne skladovanie
  c) vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy informovaný

Postup pri reklamácii:

 1. a) informujte nás o reklamácii vopred telefonicky, e-mailom, či písomne
 2. b) tovar zašlite ako listovú zásielku alebo balík (nie na dobierku) na našu adresu
 3. c) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu
 4. d) priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, príslušenstva a dokumentácie. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru od kupujúceho. Kupujúci bude o vybavení reklamácie vyrozumený telefonicky alebo písomne (e-mail, list).

 1. e) spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka sú nasledovné:

 1. a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
 2. b) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 3. c) predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 4. d) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 5. e) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

XVII. ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.zelenyobchodik.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu teda obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

XVIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.zelenyobchodik.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.zelenyobchodik.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Údaje, ktoré predajca o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to prihlásením do užívateľskej sekcie.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

XIX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmito obchodnými a dodacími podmienkami, a súhlasí i s podmienkami reklamácie, ako aj s ochranou osobných údajov. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predajcom a kupujúcim. Predajca si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky zverejní na internetových stránkach www.zelenyobchodik.sk najmenej mesiac pred ich účinnosťou.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.